สมุดเยี่ยม   เว็บบอร์ด   เว็บบอร์ดงานสอบสวน   ระบบบริหารงานสถานีตำรวจ   ติดต่อสถานี   
 
 โครงสร้างบุคลากร
 รายละเอียดอำเภอทุ่งสง
 กิจกรรมของสถานีตำรวจ
 แจ้งข่าวสาร
 ประกาศประชาสัมพันธ์
 บทความที่น่าสนใจ
 บทความเกี่ยวกับกฎหมาย
 คู่มือประชาชน
 ดูข่าวจากหนังสือพิมพ์
 ปฏิทินข่าว สภ.อ.ทุ่งสง
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด = 62
 
ชาวทุ่งสง ฯ ปลอดภัย อบอุ่นใจ และมั่นใจในตำรวจ คือ เป้าหมายสูงสุดของตำรวจนคร ฯ ทุกนาย

พ.ต.อ.ญาณพัฒน์ นรสิงห์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง

วิสัยทัศน์

 1. ชาวนครเป็นศูนย์กลางการทำงานและการให้บริการ
 2. ปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณ จิตสำนึก ค่านิยม วิถีชีวิตและพฤติกรรมตำรวจให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของชาวนคร
 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามกระบวนการยุติธรรมและบริการพี่น้องชาวนคร
 4. ชาวนครเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของตำรวจอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
 5. โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าหมาย
เป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างความสงบสุข ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และบริการ เป็นที่พีงพอใจของชาวนคร ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชาวนครจะได้รับเป็นสำคัญ มี 4 มิติ ดังนี้

 • มิติที่ 1 ร่วมกับชาวนคร กำหนดทิศทางแนวทางป้องกันอาชญากรรมให้เกิดน้อยที่สุด (ด้านจำนวน รุนแรง สูญเสีย ) เมื่อคดีเกิดขึ้นแล้วต้องสอบสวนติดตามจับกุมให้ได้
 • มิติที่ 2 ปัจจัยก่อให้เกิดอาชญากรรมที่เป็นปัญหาสาธารณะกระทบต่อชาวนคร เช่น ยาเสพติด อาวุธปืน บ่อนการพนัน ตู้ม้าไฟฟ้า หวยใต้ดิน และสถานบริการที่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็ก เยาวชน ต้องจัดระเบียบควบคุมให้เป็นไปตามกฏหมายเคร่งครัด
 • มิติที่ 3 สร้างความเป็นธรรม การให้บริการกับชาวนคร พึงพอใจ เชื่อมั่น แก้ไข ปัดเป่าความทุกข์ร้อน ที่เกิดขึ้นกับชาวนคร โดยหลัก 3 ช.(เชื่อ ชอบ ช่วย )
 • มิติที่ 4 สร้างความรู้สึกให้ชาวนคร รู้สึกมั่นคงปลอดภัย ลดความหวาดระแวง อันตรายและความสูญเสียที่เกิดจากอาชญากรรมให้น้อยลง

วิธีการ
หลักการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องจัดแผนงาน/โครงการ สนับสนุน รณรงค์ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย กับชาวนครทุกคน ร่วมไม้ร่วมมือภายใต้คำขวัญ
“กล้าหาญในการตัดสินใจ จริงใจและซื่อสัตย์”
ความแนว 4 มุ่ง 3 ต้อง 2 ไม่ ดังนี้ (บัญญัติ 9 ประการ)

 1. มุ่ง ดำเนินงานตามนโยบาย ปราบปรามยาเสพติด พิชิตผู้มีอิทธิพล แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจอย่างเคร่งครัด

 2. มุ่งพัฒนาตนเอง พัฒนางาน บริการประชาชน และยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาไปสู่ที่ดีกว่า

 3. มุ่ง นำศักยภาพ เอกลักษณ์โดนเด่นของเมืองนคร ดั่งสมญานามว่า “ เมืองการศึกษา เมืองศาสนา และเมืองศิลปวัฒนธรรม” มาผสมผสานปรับใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรม

 4. มุ่ง ดำเนินการตามเป้าหมายทั้ง 4 มิติให้เป็นความจริง

 5. ต้องโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

 6. ต้องสร้างระบบการมีส่วนร่วมของชาวนครทุกมิติ

 7. ต้อง ร่วมกันปกป้องคุ้มครองเพื่อรักษาเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของชาวนคร

 8. ไม่ สร้างเงื่อนไขและปัญหา (ผู้บังคับบัญชา ตร.ทุกนาย)ให้กับชาวนคร

 9. ไม่ ก่อให้เกิดความแตกแยก ความสามัคคีในหมู่ตำรวจและชาวนคร

 
 
 
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ผบ.ตร.
วิสัยทัศน์ ผบช.ภ 8
บทความของ พล.ต.ต.ศิริชัย มีนะกนิษฐ (CIO ภ.8)
วิสัยทัศน์ ผบก.ภ.จว.นศ
วิสัยทัศน์ ผกก.สภ.อ.ทุ่งสง
 
 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อผู้พัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สภ.อ.ทุ่งสง
โทร. 0-7541-1686 , 0-7541-1555