ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง

สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ตั้งอยู่เลขที่ 53 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก่อสร้างขึ้นตามคำสั่งใครไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบแต่เพียงว่าได้ก่อสร้างขึ้นปี พ.ศ.2476 โดยมีนายสุ้น ชวกิจ คหบดีผู้มีฐานะชาวทุ่งสง เป็นผู้บริจาคที่ดินและอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ 1 หลัง บ้านพักผู้บังคับกอง(ตำแหน่งขณะนั้น)จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ได้ใช้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจตลอดมา ต่อมาเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2519 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมตำรวจ ให้ทำการปลูกสร้าง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ส่วนอาคารหลังเดิมได้ปรับปรุงซ่อมแซมเป็นที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 เมื่อปี พ.ศ.2533 และเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2537 กรมตำรวจได้มีคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 ถูกยุบไปด้วย จึงได้ปรับปรุงเป็นที่ทำการของงานด้านสืบสวนและงานปราบปรามจนถึงปัจจุบันนี้ ผลการปรับโครงสร้างใหม่ของกรมตำรวจนั้น ยังมีอาคารที่ ทำการของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งสร้างเสร็จใหม่จำนวน 1 หลัง เมื่อปี พ.ศ.2539 สภ.อ.ทุ่งสง ได้รับการยกฐานะหัวหน้า สถานีตำรวจเป็นผู้กำกับ จึงได้ปรับปรุงเป็นที่ทำการของผู้กำกับการ, รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง งานธุรการ งานงบประมาณ และการเงิน งานส่งกำลังบำรุง งานจราจร และห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง       
               ปัจจุบันที่ทำการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ได้ที่ทำการอาคารหลังใหม่ 4 ชั้น